Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Artline Slovakia s.r.o., Záhumenská 2009/46, Trenčín 911 04 (IČO: 46951504), ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému www.zdrave-spanie.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu http://www.zdrave-spanie.sk/ (ďalej len "obchod").

2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu prevádzkovateľa.

4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

5. Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke prevádzkovateľa pre nákup prostredníctvom obchodného systému zdrave-spanie.sk.

6. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar, ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa prevádzkovateľa pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim a za ktorý bol prevádzkovateľom vyžiadaný finančný záloh.

7. Služby - poskytovanie konzultačnej, expertnej, technickej podpory.

8. Pracovný čas - znamená čas v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod.

9. Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú považované za záväzné.

3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde telefonickým alebo e-mailovým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi prevádzkovateľ kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

5. Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar ako zásielku (nie na dobierku) na adresu: Artline - Benab, Slavkovská 2019/73, 06001 Kežmarok. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť na stránke prevádzkovateľa zdrave-spanie.sk.

6. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

* predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

* Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Spotrebiteľ môže na odstúpenie využiť vzorový formulár dostupný na stránke prevádzkovateľa.

III. Dodacie podmienky

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladaciou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar prevádzkovateľa.

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.

5. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní na sklad. O tejto skutočnosti prevádzkovateľ bezodkladne oboznámi kupujúceho.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

7. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo platby vopred na účet, pri atypických či neštandardných rozmeroch a u matracov s vyššou cenou.

IV. Kúpna cena, platby

1. Ceny uvedené na stránkach zdrave-spanie.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému zdrave-spanie.sk. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

2. Kupujúci vykonáva platbu v EUR, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:

* Pred prevzatím tovaru: o Bankovým prevodom / vkladom na účet Prevádzkovateľa bude Prevádzkovateľ rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 4 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 4 dní, má prevádzkovateľ právo, po predošlom písomnom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že prevádzkovateľ akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby

* Dobierka (zásielková služba)

V. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

2. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

3. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

4. Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.

5. Prevádzkovateľ nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

7. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u prevádzkovateľa. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať reklamačný e-mail na adresu reklamacie@zdrave-spanie.sk, vyčkať na pokyny prevádzkovateľa a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátanie záručného listu alebo faktúry prevádzkovateľovi. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od prevádzkovateľa automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje prevádzkovateľa pre spresnenie uplatnenia reklamácie.

8. Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Prevádzkovateľ oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). V prípade, že prevádzkovateľ alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená a spotrebiteľ bude trvať na uplatnenej reklamácii, prevádzkovateľ zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.

9. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

VI. Ochrana súkromia

Správcom osobných údajov poskytnutých za účelom plnenia predmetu zmluvy je predávajúci.

Identifikačné a kontaktné údaje správcu

Spoločnosť: Artline Slovakia s.r.o.
Sídlo: Záhumenská 2009/46, 911 01 Trenčín
IČO: 46951504
DIČ: 2023664148
IČ pre DPH: SK2023664148

Telefon: +421 908 677 338
E-mail: obchod@zdrave-spanie.sk
Kontaktná adresa: Záhumenská 2009/46, 911 01 Trenčín

Účel spracovania, rozsah osobných údajov a právny základ pre spracovanie
Kupujúci berie na vedomie, že pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy, jej následné plnenie (spracovanie objednávky, zabezpečenie vyskladnenia a doručenia tovaru) a prípadného riešenia práv z chybného plnenia (reklamácií) správca spracuje a uchováva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len GDPR), jeho osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo a údaje o platbe.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je v súlade s článkom 6 odst. 1 písm. b) GDPR plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je kupujúci.

Kategórie príjemcov/príjemcu osobných údajov

Správca sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným subjektom ako nasledujúcim spracovateľom:

a) zmluvnému spracovateľovi objednávok, Artline Corporation s.r.o., za účelom spracovania, výroby a odoslania tovaru zákazníkovi, pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu:
meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo
b) zmluvnému dopravcovi, ktorého si kupujúci zvolí v objednávkovom formulári, za účelom dodania tovaru, zoznam dopravcov: (Geis Parcel CZ s.r.o., TOPTRANS EU, a.s., FROGMAN s.r.o.) , pričom údaje budú poskytnuté v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo;Doba uloženia

Osobné údaje budú správcom uložené po dobu nutnú k splneniu zmluvy (spracovaniu objednávky, vyskladneniu a doručeniu tovaru), po dobu zákonnej záruky (24 mesiacov od prevzatia tovaru) a po dobu zmluvne postkytnutej záruky.

Kupujúci tiež berie na vedomie, že správca má podľa §70 ods. 9 zákona o dani z pridanej hodnoty (č.222/2004 Z.z.), povinnosť uchovávať daňové doklady po dobu desať rokov od konca zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa plnenie uskutočnilo ( to znamená, že ak nakúpite tovar v priebehu roku 2018, musí byť faktúra uschovaná do konca roku 2028). Daňový doklad obsahuje nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.


Práva kupujúceho vo vzťahu k osobným údajom

Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa članku 15 až 21 GDPR má právo:
a) na prístup k osobným údajom, ktoré pozostáva z práva získať od správcu potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracovávané, a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR;
b) na opravu nepresných osobných údajov, ktoré se ho týkajú, ďalej s prihliadnutím k účelu spracovania má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia podľa článku 16 GDPR;
c) na výmaz („právo byť zabudnutý“), keď správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa kupujúceho týkajú, hneď ako už nedudú potrebné pre účely plnenia zmluvy, pokiaľ nie je známy iný zákonný dôvod pre ich ďalšie spracovanie;
d) na obmedzenie spracovávania osobných údajov v prípadoch vymedzených článkom 18 GDPR;
e) na prenositeľnosť údajov podľa podmienok článku 20 GDPR;
f) vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR.
Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti.
V prípade pochybností o spracovávaní osobných údajov má kupujúci právo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ktorý je v tejto oblasti dozorným orgánom, a podať k nemu sťažnosť.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne k plneniu predmetu zmluvy, nie k marketingovým či obchodným účelom.

 

VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá prevádzkovateľ kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

4. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

5. Prevádzkovateľ a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

VIII. Alternatívny spôsob riešenia sporov

1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: obchod@zdrave-spanie.sk

2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. 

6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Dôležité informácie, ktoré by ste mali vedieť pri uplatňovaní reklamácie

* Na tovar predaný odo dňa 01. 04. 2004, platí zákonná záručná doba 24 mesiacov.

* Prevádzkovateľ je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia, a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom rozsahu.

* Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na vadu, kvôli ktorej bola dojednaná nižšia cena.

* Ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

* Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

* Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak. * Spotrebiteľ má právo, aby bola jeho reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia veci prevádzkovateľom. V prípade, že prevádzkovateľ túto zákonnú lehotu nedodrží, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či bude požadovať výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (§ 623 OZ).

* Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje prevádzkovateľ a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

* Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu alebo vrátenie peňazí. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

* V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo rozhodnúť sa, či uplatní právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká vada, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne v záručnej dobe tretíkrát.

* Vady, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci - v takýchto prípadoch má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a prevádzkovateľom.

* Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť záručný list alebo doklad o kúpe.

* Spotrebiteľ nemá ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.

* Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.

 

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.


Vzorový reklamačný formulár.


Príslušným nastavením vášho webového prehliadača vyjadrujete súhlas, resp. nesúhlas s využívaním cookies pri návšteve našej webovej stránky. Cookies nám pomáhajú pri zabezpečení kvalitných služieb. Zablokovanie týchto súborov môže viesť k nesprávnemu, resp. neúplnému nastaveniu parametrov fungovania niektorých služieb. (Viac informácii)