Špecifikácia služieb 30 dní na vrátenie, alebo 100 dní na vrátenie.

 

1. Základné ustanovenia

Tieto podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvy o poskytovaní služieb "30 dní na vrátenie" a "100 dní na vrátenie" (ďalej len služba), kde na jednej strane je spoločnosť Artline Slovakia s.r.o., IČO 46951504, IČ pre DPH: SK2023664148, so sídlom Záhumenská 2009/46, 91104  Trenčín, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č.: 27431/R ako poskytovateľ (ďalej len "poskytovateľ") a na strane druhej je objednávateľ (ďalej len "objednávateľ"), pričom tieto podmienky sa uplatňujú na všetky transakcie týkajúce sa tejto služby.Zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá vtedy, keď objednávateľ spolu s vybranými výrobkami, ponúkanými poskytovateľom na svojich e-shopoch, potvrdí pri vyplňovaní objednávky aj službu "30 dní na vrátenie" prípadne "100 dní na vrátenie" a poskytovateľ mu vystaví faktúru.

2. Popis služby

Poskytovateľ zaručuje objednávateľovi, že mu umožní vrátenie výrobku bez udania dôvodu do 30 alebo 100 dní po kúpe tovaru, podľa objednávateľom vybranej služby a to za podmienok uvedených nižšie, pokiaľ o toto vrátenie objednávateľ požiada, tj. využije službu, v lehote stanovenej nižšie.

3. Podmienky využitia služby

Poskytovateľ je povinný poskytnúť službu, a teda poskytnúť objednávateľovi možnosť vrátenia zakúpeného výrobku bez udania dôvodu v lehote viď nižšie, pokiaľ:

Objenávateľ objedná službu v termíne , kedy je táto služba ponúkaná, najneskôr však pri kúpe výrobku, ktorej služby sa týka;
Objednávateľ uhradí službu riadne a včas;
Objednávateľ neodstúpi od zmluvy na kúpu výrobku, ktorého sa služba týka, pred uplatnením služby;
Objednávateľ uplatní službu najneskôr 30. alebo 100. deň od kúpe výrobku, a to k výrobku, na ktorý sa služba vzťahuje;
Objednávateľ nepoškodí identifikačné štítky výrobku, ktorej služby sa týka, ani inak neoprávnene (mj. v rozpore s pravidlami riadneho používania výrobku stanoveného jeho výrobcom) nebude s výrobkom manipulovať;
Objednávateľ preukáže nárok na službu daňovým dokladom obsahujúcim príslušný výrobok a s ním súvisiacu službu;
Objednávateľ predloží poskytovateľovi výrobok v stave "dobré" (viď definícia nižšie);

V prípade, že objednávateľ splní podmienky, za ktorých môže službu využiť, bude mu vrátená cena výrobku v plnej výške vrátane DPH. V prípade, že objednávateľ uplatní službu a požiada o vrátenie výrobku v stave "chybné" alebo "znehodnotené", potom objednávateľovi bude ponúknutý len spätný odber tovaru za zníženú cenu, prípadne za 0,-Eur a prevzatie tovaru k ekologickej likvidácii.

Definícia stavu výrobku, ktorého sa služba týka

„Dobré“
Výrobok má kompletné príslušenstvo, ktoré bolo dodané poskytovateľom spolu s ním (manuál, poskytnuté darčekové predmety, atď.); a
Výrobok nenesie známky používania; a
výrobok je vrátane obalového materiálu, ktorý nesie známky bežného rozbalenia tovaru.

„Chybné“
Výrobok nesie známky používania; a/alebo
Výrobok je nekompletný; a/alebo
Výrobok je nadmerne opotrebovaný a/alebo má poškodenie, ktoré je ľahko opraviteľné a po tejto oprave môže plniť svoju funkciu v plnom rozsahu.

„Znehodnotené“
Výrobok je poškodený a nemôže plniť svoju funkciu a v plnom rozsahu; a/alebo
Výrobok je zásadne nekompletný a nie je možné ho preto plne využívať.

4. Vrátenie ceny výrobku

V prípade, keď objednávateľ splní všetky poskytovateľové podmienky služby pre vrátenie výrobku, poskytovateľ vráti bez zbytočného odkladu po splnení podmienok služby objednávateľovi kúpnu cenu výrobku.

5. Záverečné ustanovenia

Platnosti a účinnosti nadobúdajú podmienky 1.8.2016, pričom špecifikácia tejto služby je k dispozícií na poskytovateľom prevádzkovaných e-shopoch.


Príslušným nastavením vášho webového prehliadača vyjadrujete súhlas, resp. nesúhlas s využívaním cookies pri návšteve našej webovej stránky. Cookies nám pomáhajú pri zabezpečení kvalitných služieb. Zablokovanie týchto súborov môže viesť k nesprávnemu, resp. neúplnému nastaveniu parametrov fungovania niektorých služieb. (Viac informácii)